Tư vấn du học

June 28, 2021

DS 160

Ds 160 là 1 bộ form quan trọng bắt buộc phải điền mới có thể đặt ngày phỏng...

June 25, 2021

Q&A: SEVIS FEE

Student and Exchange Visitor Program (SEVP) SEVIS I-901 Fee Đây là lệ phí cần phải trả kèm với lệ phí...